PL |  EN

2013 Czerwiec

W budynku istniejącym kontynuowano wykonywanie ścian i ścianek działowych, tynki wewnętrzne, okładziny ścian i wymalo­wania, ślusarkę zewnętrzną, elewację, ustroje akustyczne w garderobach i inne elementy wystroju wnętrz. W części rozbudowywanej wykonywano tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe, okładziny ścian i malowa­nie,posadzki i izolacje poziome oraz sufity podwieszone. W zakresie instalacji niskoprądowych wykonywano okablowanie strukturalne, system CCTV, system Kontroli Dostępu, system Audio-Video, natomiast w zakresie instalacji sanitarnych: wentylację, instalację odzysku glikolowego, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz instalacje w kotłowni. Całkowita wartość robót budowlanych w czerwcu 2013 wyniosła 1 718 500,00 zł netto.

12, 19 i 26 czerwca odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udzia­łem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i Inwestora. 26 czerwca na spotkaniu IK i GW ze ŚL.W.K.Z ustalono m.in. sposób wykonania elewacji, zachowania opasek pionowych na klatce schodowej II piętra, sposób odtworzenia łuków w korytarzu obejściowym II piętra i w osi J, kolorystykę stolarki okiennej.

19 czerwca, po wcześniejszym rozesłaniu zapytań ofertowych, Inwestor wybrał najkorzystniejszą ofertę i podpisał Umowę Nr 3/R/SF/2013 z Centrum Technologicznym Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Sp. z o.o. na wykonanie ekspertyzy technicznej elementów zawieszenia historycznych żyrandoli z terminem wykonania do 30.06.2013 roku. Inwestor poinformował tez administratorkę nieruchomości przy pl. Wolności 3, że do czasu uzgodnień z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego (pismo o wydanie decyzji z dnia 07.06.2013 r.), z uwa­gi na bezpie­czeństwo lokatorów, zostanie wdrożone tymczasowe rozwiązanie podwyż­szenia komina zgodnie z przekazanym wcześniej rysunkiem. 28 czerwca podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 2/R/SF/ZP/2012 z dnia 27 lutego 2012 roku przesuwający termin zakończenia i odbioru robót budowlanych do 30.10. 2013 roku. W Aneksie tym generalny wykonawca potwierdził gotowość do montażu i intonacji organów w terminach uzgodnionych z firmą Schuke.

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.