PL |  EN

2011 Grudzień

W grudniu 2011 roku Generalny Wykonawca zakończył montaż stolarki okiennej w nowej części oraz zrealizował 3. transzę robót dodatkowych. Dnia 20.12.2011 roku zakończono roboty ustalone na 2011 rok.

Dnia 05.12.2011 oraz 20.12.2011 roku odbyły się narady na budowie.

Dnia 19.12.2011 roku podpisano Porozumienie do umowy na tymczasowe ogrzewanie zabytkowego przebudowywanego i rozbudowywanego budynku Filharmonii Śląskiej w Katowicach pozwalające na wystawienie w grudniu 2011 roku 2 faktur częściowych za ogrzewanie. Dzięki porozumieniu pełniej wykorzystano dotację z budżetu Województwa Śląskiego dla projektu.

Dnia 19.12.2011 roku Pracownia Projektowa Consultor sp. z o. o. z Poznania przekazała wielobranżową dokumentację projektową do przetargu na Kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu pn. Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach.

Dnia 30.12.2011 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na Kontynuacje i zakończenie robót budowlanych projektu.

Dnia 30.12.2011 roku Spółdzielnia Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt Śląsk zakończyła pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu. Do ogłoszonego dnia 05.12.2011 roku przetargu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w dalszej realizacji projektu wpłynęło 15 ofert. Przetarg zostanie rozstrzygnięty w styczniu 2012 roku.

W grudniu zakończyła się kontrola ekspercka realizacji projektu przeprowadzona na zlecenie MKiDN przez firmą Eko-Box, w celu przygotowania opinii na temat warunków realizacji projektu oraz oceny kwalifikowalności robót dodatkowych. Opinia nie została do jeszcze przekazana Filharmonii Śląskiej.

MKiDN zgodziło się, na prośbę Filharmonii Śląskiej, na przedłużenie terminu realizacji projektu do 2013 roku oraz na zagospodarowanie oszczędności po poprzednich przetargach projektu. Po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane MKiDN podpisze Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.