PL |  EN

2012 Maj

W maju 2012 roku generalny wykonawca – Mostostal Warszawa SA – kontynuował budowlane w istniejącym budynku, w tym roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe i żelbetowe.

Doprowadzono rdzenie żelbetowe do poziomu II piętra, rozebrano scenę i zdemontowano fotele w sali koncertowej. Rozpoczęto prace izolacyjne na poziomie piwnic i parteru oraz wzmacnianie ścian i stropów (torkretowanie). Przystąpiono do wykonywania kanałów instalacyjnych. Rozpoczęto prace rozbiórkowe dachu. W nowym budynku kontynuowano budowę ścianek działowych z GK, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji elektrycznych.

Wykonano izolacje poziome w garażu oraz przystąpiono do wykonania rozdzielni.

Dnia 16 i 30 maja 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem generalnego wykonawcy, inżyniera kontraktu oraz przedstawicieli inwestora i Urzędu Marszałkowskiego.

W maju 2012 roku MKiDN zaakceptowało projekty załączników do aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu z EFRR w ramach PO IiŚ.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.