PL |  EN

2011 Marzec

3 marca 2011 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał Pozwolenie na wykonanie kotwienia budynku oraz demontaż okładzin ściennych i sufitowych wewnątrz budynku. Na początku marca wznowiono prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego pod budynkiem Filharmonii Śląskiej metodą jet-grountingu. Prowadzono prace związane ze skuwaniem tynków oraz demontażem sufitów, które będą kontynuowane w kwietniu. W oparciu o wykonywane odkrywki Projektant na bieżąco opracowuje projekt wzmocnienia konstrukcji budynku. Rozpoczęto wykopy pod część dobudowywaną z salą kameralną.

22 marca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał Aneks nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu, przedłużający termin zakończenia robót budowlanych do 31 maja 2012 roku.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.