PL |  EN

2012 Marzec

Po podpisaniu dnia 27.02.2012 roku umowy na kontynuację i zakończenie robót budowlanych projektu generalny wykonawca – Mostostal Warszawa SA – przystąpił do realizacji robót przygotowawczych, w tym do organizacji placu budowy, wynajmu i instalacji kontenerów, ogrodzenia, przygotowanie podłoża pod dźwig itp.

Dnia 21 marca 2012 roku odbyła się pierwsza Rada budowy z udziałem nowego wykonawcy robót budowlanych oraz nowego inżyniera kontraktu – Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji „Inwestor” s.c.

Inwestor – Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego – w oparciu o harmonogram robót budowlanych generalnego wykonawcy przygotował niezbędne dokumenty do umowy dotacji dla projektu na 2012 rok oraz do Aneksu do umowy o dofinansowanie w ramach PO IiŚ.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.