PL |  EN

2010 Październik

Prace budowlane w siedzibie prowadzone są zgodnie z przyjętym harmonogramem; zabezpieczano posadzki i miejsca nie remontowane przed zapyleniem, prowadzono odwierty sprawdzające stan kolumn i pilastrów, inwentaryzowano stan sieci elektrycznej w obiekcie.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.