PL |  EN

2011 Październik

Do końca października 2011 roku Generalny Wykonawca wykonał w zakresie kanalizacji 95% poziomów rozprowadzających oraz 95% pionów. Wykonał 90% instalacji wodnej nowego budynku. Rozpoczął montaż konstrukcji stalowej ram pod centrale klimatyzacyjne. Rozpoczął izolację dachu nowego budynku.

Roboty budowlane w budynku istniejącym były wstrzymane ze względu na oczekiwanie na zmianę pozwolenia na budowę. Dnia 14.10.2011 roku Prezydent Miasta Decyzją nr 1371/11 zatwierdził zmianę Pozwolenia na budowę nr 789/10 z dnia 02.07.2010 roku. Decyzja stanie się ostateczna w połowie listopada 2011 roku.

Dnia 10.10.2011 roku Kancelaria Klatka odpowiedziała w imieniu Filharmonii Śląskiej na skargę kasacyjną Pani Bronisławy Neukirch-Grychtoł od wyroku WSA w Gliwicach z dnia 06.06.2011 roku (sygn. akt II SA/Gl 1233/10) dotyczącego pozwolenia na budowę nr 789/10.

Dnia 13.10.2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2803/87/IV/2011 przyjął aktualizację Programu Rzeczowo-Finansowego projektu, zaś dnia 25.10.2011 podpisany został Aneks do Umowy dotacji z budżetu Województwa Śląskiego nr 1015/IW/2011 z dnia 17.05.2011 roku.
 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.