PL |  EN

2012 Październik

W październiku 2012 roku generalny wykonawca – Mostostal Warszawa SA – kontynuował roboty w budynku istniejącym: zaawansował w przeszło 50% wykonanie szybu windowe-go, zakończył płytę fundamentową i wykonał ok. 90% ścian żelbetowych w osi 12/14-15, wykonał 95% torkretowania, większość stropów i ścian żelbetowych oraz ok. 90% konstrukcji stalowych zabezpieczonych przeciwogniowo.

W części dobudowanej kontynuował roboty instalacyjne branży elektrycznej i nisko-prądowej. Wykonał ok. 80% instalacji elektrycznych w stacji transformatorowej. Całkowita wartość netto wykonanych w październiku 2012 roku robót przekroczyła 1 mln zł.

W dniach 03, 17 i 29 października 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i inwestora.

Dnia 17 października 2012 roku odbyło się na terenie budowy spotkanie z przedstawicielem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące spraw konstrukcyjno-budowlanych, historycznego oświetlenia oraz zabytkowego gabinetu Dyr. Stryji.

W październiku kontynuowano kontrolę projektu na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.