PL |  EN

2010 Wrzesień

Przekazanie budynku i terenu Wykonawcy, ogrodzenie placu budowy, wyburzenie starych garaży, zawieszenie tablic informacyjnych. Uzgodniono cotygodniowe narady na budowie z udziałem Wykonawcy, Inwestora i Inżyniera Kontraktu.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.