PL |  EN

2012 Wrzesień

We wrześniu 2012 roku generalny wykonawca – Mostostal Warszawa SA – kontynuował w budynku istniejącym roboty torkretowe, zabetonował zamontowane słupy stalowe, wzmocnił stropy nad parterem i piętrem, demontował strop nad II piętrem i pokrycie dachu. W części dobudowanej zakończył zbrojenie stropu sali kameralnej oraz prowadził betonowanie stropu. Kontynuował roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz elektryczne. W garażu wykonał 30% ślusarki drzwiowej.

Całkowita wartość netto robót wykonanych we wrześniu 2012 roku wyniosła 1 003 201,80 zł. W dniach 05, 12, 21 i 28 września 2012 roku odbyły się rady techniczne na terenie budowy z udziałem wykonawcy, projektanta, Inżyniera Kontraktu i inwestora. Projektant uzgadniał projekty branżowe z rzeczoznawcą ds. p.poż.

Dnia 19 września 2012 odbyła się wizja lokalna na terenie budowy z udziałem przedstawicieli Katowickich Wodociągów SA, w wyniku której ustalono termin wykonania przyłącza do 31.05.2013 roku.

Dnia 11 września 2012 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwalił zwiększenie wartości kosztorysowej projektu do kwoty 48 379 704 zł. oraz zabezpieczenie brakujących w roku 2013 środków finansowych na dokończenie projektu w kwocie 8 498 616 zł.

Dnia 14 września 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski podpisał aneks nr POIS.11.02.00-00-036/08/03 do umowy o dofinansowanie projektu zmieniający termin zakończenia projektu na 30 listopada 2013 roku oraz aktualizujący załączniki do umowy.

Dnia 27 września 2012 rozpoczęła się kontrola projektu prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.